Ngày 15.03.2022, Sở Ngoại Kiều Ba Lan đã trả lời công văn kiến nghị của Hội Người Viêt Nam tại Ba Lan với nội dung được tóm tắt như sau.
..."Các đối tượng KHÔNG được hưởng bộ luật mới của Quốc Hộ Ba Lan đã thông qua (và được Tổng Thống Ba lan duyệt ký vào ngày 12.03.2022, tức „Bộ luật hỗ trợ công dân Ukraine vì lý do xung đột vũ trang trên lãnh thổ đó”) là các cá nhân như sau:
- công dân Ukraine đã vào biên giới Ba Lan sau ngày 24.02.2022, nhưng không nhập cảnh trực tiếp từ biên giới Ukraine,
- cá nhân vô quốc gia,
- công dân của các quốc gia thứ 3.
Các đối tương được nêu trên có quyền yêu cầu được áp dụng chế độ „bảo vệ tạm thời” dựa trên luật EU và bộ luật Ba Lan („Bộ luật bảo lãnh người nước ngoài tại Ba Lan” từ năm 2003)
Đối với cá nhân vô quốc gia và các công dân của các quốc gia thứ 3 (ví dụ Việt Nam), để được hưởng chế độ „bảo vệ tạm thời”, họ phải đáp ứng những điều kiện như sau:
- trước ngày 24.02.2022 họ có thẻ tị nạn, hoạc
- trước ngày 24.02.2022 họ đã cư trú hợp pháp tại Ukraine dựa trên thẻ định cư và không quay về được quốc gia của họ (ví dụ Việt Nam) trong điều kiện an toàn.
Các cá nhân đáp ứng được điều kiện như trên co quyền nhận (miễn phí) GIẤY XÁC NHẬN ĐƯỢC HƯỞNG THỤ CHẾ ĐỘ BẢO VỆ TẠM THỜI (ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE KORZYSTANIE Z OCHRONY CZASOWEJ). Làm thủ tục xin giấy xác nhận tại Sở Ngoại Kiều, địa chỉ:
WARSZAWA, UL. TABOROWA 33 (BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 17.03).
Giấy xác nhận được nêu trên sẽ là giấy duy nhất đối với các các nhân được hưởng thụ chế độ „bảo vệ tạm thời” và sẽ là giấy tùy thân cho phép ở lại Ba Lan với tư cách hợp pháp (trong thời gian giấy xác nhận có hiệu lực). Nhận giấy xác nhận đó, các cá nhân có quyền làm việc không cần xin giấy phép lao động và có quyền kinh doanh tại Ba Lan với quyền lợi như các công dân Ba Lan.
Các cá nhân có giấy xác nhận có quyền yêu cầu Sở Ngoại Kiều đảm bảo hỗ trợ y tế, đảm bảo chỗ ở và điều kiện sinh sống hoạc chế độ hỗ trợ tài chính. "
………………
Trân trọng
Karol Hoang

..............................
Các bạn lưu ý:
Ngoài nội dụng của Sở Ngoại Kiều đã trả lời với HNVNtBL, các bạn Bạn có thể đặt đơn xin thẻ tạm cư (WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, nhiều người gọi là thẻ lao động) dựa trên bộ luật phổ thông BL. Làm thủ tục tại Sở Ngoại Kiều Trong trường hợp này: các bận cố gắng đặt đơn trong vòng 15 ngày từ khi vào biên giới Ba Lan, thậm chí gửi thư bảo đảm qua bưu điện . Đơn xin thiếu giấy tờ - Sở Ngoại Kiều sẽ yêu cầu bạn bổ sung sau.
Đơn xin:
Wniosek-o-udzielenie-cudzoziemcowi-zezwolenia-na-pobyt-czasowy.pdf (cudzoziemcy.gov.pl)
Trong thời gian đơn xin được xét nhận, bạn ở Ba Lan với tư cách hợp pháp.
Bạn không có quốc tịch Ukraine và không đặt đơn ghì hết, đúng theo luật sẽ bị coi là cá nhân ở Ba Lan bất hợp pháp (nếu Chính phủ và Quốc Hội Ba Lan không kéo dài thời gian bạn có quyền ở Ba Lan với tư cách hợp pháp, hoạc chính thức áp dụng bộ luật khẩn cấp đại dịch COVID-19 vào trường hợp của bạn - hiện tại chưa có thông tin).
………………………………………………………..
„Bộ luật hỗ trợ công dân Ukraine vì lý do xung đột vũ trang trên lãnh thổ đó” („Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”), bộ luật mới Quốc Hội Ba Lan đã thông qua, tóm tắt:
Bộ luật này chỉ được áp dụng đối với công dân Ukraine (VÀ VỢ CHỒNG CỦA HỌ NẾU KHÔNG CÓ QUỐC TỊCH UKRAINE) đã qua biên giới Ba Lan từ ngày 24.02.2022. Họ sẽ được phép sống tại Ba Lan hợp pháp trong vòng 18 tháng, kể từ ngày 24.02.2022. Trong trường hợp khi qua biên giới Biên Phòng Ba Lan đã không đưa họ vào hệ thống nhập cảnh (với tất cả lý do), trong vòng 60 ngày (từ khi qua biên giới Ba Lan), công dân Ukraine có quyền đặt đơn xin Sở Biên Phòng xác nhận họ đã vào lãnh thổ Ba Lan. Công dân Ukraine chỉ có nhiệm vụ đặt đơn xin số Pesel tại bất kỳ Ủy Ban Quận hoạc Ủy Ban Xã.
Mẫu đơn xin:
https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html
Khi đặt đơn xin Pesel, họ chỉ cần có giấy tờ thông hành có ảnh (thậm chí đã hết hạn). Trong trường hợp không có giấy tờ, họ chỉ cần ký giấy cam đoan với trach nhiệm hình sự. Trong vòng 18 tháng, nếu họ rời khỏi lãnh thổ Ba Lan quá 1 tháng, họ sẽ mất toàn bộ cơ chế được hưởng theo bộ luật này. Trong vòng 18 tháng, công dân Ukraine được phép lao động (trong vòng 7 ngày cơ quan họ làm việc có nhiệm vụ thông báo Sở Lao Động), hoạt động kinh doanh (nếu có Pesel), nhận chế độ 500+, sử dụng hệ thống y tế công cộng, hệ thống đào tạo công cộng. Trong vòng 18 tháng, công dân Ukraine có quyền đặt đơn xin thẻ thạm trú (zezwolenie na pobyt czasowy) 3 năm.